Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Privacybeleid

Om onze wettelijke taken te kunnen uitvoeren en je een goede dienstverlening aan te bieden werken wij binnen het lokaal bestuur van Borsbeek veel met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten) partners.

 De bescherming van de privacy vinden wij uitermate belangrijk en we hechten dan ook veel waarde aan een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Onze diensten en medewerkers worden opgeleid om zorgvuldig en integer om te gaan met de door jou verstrekte informatie.

 Als lokaal bestuur gaan wij ook mee met nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid. Dit stelt andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Wij zijn ons hiervan bewust en zorgen ervoor dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatieveiligheid, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

 Via dit privacybeleid willen wij een duidelijke richting geven aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens en laten zien hoe we de privacy waarborgen, beschermen en handhaven. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van ons lokaal bestuur en in lijn met alle relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Als lokaal bestuur zijn wij verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens handelen wij in overeenstemming met volgende wettelijke kaders:

  • De Belgische privacywet van 8 december 1992.
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG) of in het Engels afgekort als GDPR.
  • Minimale veiligheidsnormen Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) - Minimale Normen Versie 2015 (ISO 27002:2013).
  • Richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in steden en gemeenten, in instellingen die deel uitmaken van het netwerk dat beheerd wordt door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en bij de integratie van OCMW – Gemeente. Versie: 3.0.

Uitgangspunten

Als lokaal bestuur gaan wij op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteren wij de privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. We streven naar een minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om onze bestuurlijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgen we voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in ons informatieveiligheidsbeleid en -plan.

Delen met derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw voorafgaandelijke toestemming, tenzij we daartoe een bevoegdheid hebben op grond van een wettelijke bepaling.
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maken we afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen volgens de geldende wetgeving.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten

Het lokaal bestuur honoreert alle rechten van betrokkenen die er volgens de wetgeving zijn.
Zo heb je onder meer het recht te vragen welke persoonsgegevens er van jou verwerkt worden, deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Hiervoor kan een verzoek ingediend worden via ict@borsbeek.be. Wij zullen op dit verzoek binnen de 4 weken reageren. Hierbij zullen we alle redelijke inspanningen leveren om jouw verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Als je van mening bent dat het lokaal bestuur van Borsbeek de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat dit privacybeleid in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. We raden je aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten? Laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar ict@borsbeek.be, telefonisch op 03 320 94 00 of per brief naar lokaal bestuur Borsbeek, de Robianostraat 64, 2150 Borsbeek.